Từ khóa: NTMT LÊ THU SÁT – MUỐN THÀNH CÔNG ĐỪNG SỢ THẤT BẠI

“Cứ đầu tư đi đừng sợ thất bại”, tôi đã đầu tư và từng thất bại. Nhưng chính thất bại đó cũng là sự...