Từ khóa: 12 Tài năng sáng tạo ngành tóc Việt hội nhập cùng các Nhà tạo mẫu tóc quốc tế

Đêm Chung kết Quốc gia National Trenvision Award 2017 đã mở ra một sân chơi mới có tính sáng tạo cao, đưa các tài năng...